Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej
Zespół interdyscyplinarny jest swego rodzaju partnerstwem, koalicją przeciwko przemocy w rodzinie. Tworzą go przedstawiciele samorządowych instytucji – pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Zespół zasilają również kuratorzy i prokuratorzy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania
Priorytetem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów należących do sfery pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony, zdrowia, organizacji pozarządowych, prokuratury oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jego praca koncentruje się na:
• diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie
• podejmowaniu działań w środowiskach zagrożonych przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie
Zespół interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze zajmujące się poszczególnymi rodzinami dotkniętymi przemocą.

W ich skład wchodzą przedstawiciele podmiotów zaangażowanych
w prowadzenie procedury Niebieskie Karty, a także specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkowie grupy roboczej:
• opracowują i realizują indywidualny plan pomocy osobie doznającej przemocy
• monitorują sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych tym problemem
• dokumentują wszelkie działania (w tym ich efekty) mające na celu pomoc rodzinom dotkniętym przemocą
Zarządzeniem NR ON.0050.545.2015.PS z dnia 16 lipca 2015r. Prezydent Miasta Bielska-Białej powołał nowy Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej, w składzie 19 członków, na nową czteroletnią kadencję, który kontynuuje realizacje zadań określonych przepisami prawa.

Jego członkami są przedstawiciele bielskich placówek pomocy społecznej (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Środowiskowego Centrum Pomocy, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
a także Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratur Rejonowych, oświaty, ochrony zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacji pozarządowych (Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki).

Działaniami ZI kierują:

  • Marzena Szatan – przewodniczący zespołu, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej
  • Mariusz Kuliński – zastępca przewodniczącego zespołu, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
  • Ewa Pająk – sekretarz zespołu, kierownik Zespołu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS

Akty prawne:

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej.
Uchwała RM Nr XVI/375/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Alt image
Stacks Image 1168

An Important Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.